Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Opletalova 9, č. p. 917
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 2933m2
Pořadové číslo: poř. č. 116/12/2020/Z
Datum zveřejnění: 08.12.2020 - 23.12.2020

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru

část nebytové jednotky č. 917/101 v domě č. p. 917 k. ú. Nové Město, Opletalova 9, Praha 1, o výměře cca 2933 m2, blíže vymezené v plánku, který je přílohou tohoto záměru, a to společnosti Palác Fenix, a. s., IČ: 49240382,
• na dobu 10 let s právem nájemce na prodloužení smlouvy o dalších 5 let,
• za účelem provozu podzemních garáží (stávající kapacita 81 míst), za nájemné minimálně 3,500.000 Kč/rok bez DPH hrazených z pronájmu prostor a míst k parkování vozidel (každoroční valorizace počínaje rokem 2022)
za podmínky:
• bezúplatné poskytnutí 10 parkovacích míst městské části Praha 1, která tato místa poskytne zejména Policii ČR,
• přednostní nabídka parkovacích míst pro oprávněné dlouhodobé uživatele bytových jednotek v domě č. p. 917 k. ú. Nové Město, Opletalova 9 (v případě, že bude volná kapacita),
• zprovoznění myčky na náklady nájemce bez nároku na vypořádání zhodnocení po skončení doby nájmu, a její zpřístupnění veřejnosti,
• strpení nezbytného přístupu zástupcům SVJ ke společným technologickým zařízením domu a k odpadovým nádobám v portálu vjezdu do garáží,
• úprava vjezdového portálu garáží spočívající ve vybudování kójí na odpadové nádoby, samostatných vrat/mříží za těmito kójemi a oprava stávajících vjezdových vrat,
• zajištění údržby a revizí pronajaté části jednotky

(usnesení číslo UR20_1413 ze dne 01.12.2020)


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 28.12.2020 do 15:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Opletalova 917_9_podzemní garáže.pdf

 Opletalova 917_9_podzemní garáže_příloha usnesení.pdf

 Opletalova 9_část NJ 101_cca 2933 m2.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz