Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr změny účelu a výše nájmu a podnájmu v objektu domu čp. 501, Werichova vila, MS, Praha 1

Lokalita: U Sovových mlýnů 7, čp. 501, MS. Praha 1
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: m2
Pořadové číslo: Z 25/2020, ÚMČ P1 038244/2020
Datum zveřejnění: 30.6.2020 - 16.7.2020

Popis:
Z Á M Ě R

• změny účelu nájmu nájemní smlouvy č. CES: 2015/0092 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.06.2018 za podmínek dále uvedených v tomto usnesení, které budou předmětem dodatku č. 2 nájemní smlouvy včetně dohody o narovnání za užívání prostor "kavárny a cukrárny" pro celodenní komerční provoz

• změny výše nájmu tak, že ode dne účinnosti Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. CES: 2015/0092 ve znění dodatku č. 1. ze dne 29.06.2018 bude nájemci navýšeno dohodou nájemné o částku 25.000 Kč/měs., když tato částka bude představovat měsíční odvod části podnájemného hrazeného podnájemcem a bude spolu s nájemným dle čl. 7 nájemní smlouvy pravidelně valorizována

• podnájmu prostor specifikovaných ve znaleckém posudku č. 02-316/2019 ze dne 19.05.2019, který zpracoval znalec pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na oceňování nemovitostí, jako prostory pro celodenní komerční provoz kavárny a cukrárny, tj. prostory určené k podnikání, za dodržení zejména podmínek stanovených v čl.2 bod 2.4 nájemní smlouvy

za těchto podmínek:

• v rámci dohody o narovnání, která bude uzavřena jako součást Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. CES: 2015/0092 se nájemce zaváže doplatit 25.000 Kč/měs. jako vyrovnání za dobu, kdy od 01.07.2017 část předmětu nájmu v přízemí pronajatého objektu "Werichovy vily" užíval bez souhlasu pronajímatele prostřednictvím 3. osoby k celodennímu komerčnímu provozu kavárny a cukrárny; tuto částku uvedenou v předchozí větě bude nájemce zavázán doplatit počítáno od 01.07.2017 do uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě

• nájemce bude povinen zajistit (zaváže se) v návaznosti na doporučení Komise obecního majetku ze dne 20.11.2019, se "souhlasem vlastníka k rekolaudaci pronajaté části objektu Werichovy vily pro účely provozu kavárny a cukrárny", veškeré kroky vedoucí k tomu, aby prostory přízemí (1. NP), kde je realizován celodenní komerční provoz kavárny a cukrárny byly napříště rozhodnutím věcně příslušného stavebního úřadu užívány v souladu s kolaudovaným stavem


Podrobnosti:

Související dokumenty:
 25.2020.pdf

 UZ20_0149.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz