Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr dle ust. § 36 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Lokalita: pozemek parc. č. 745/1, k.ú. Malá Strana
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: m2
Pořadové číslo: 
Datum zveřejnění: od 05.11.2021 do 21.11.2021

Popis:
Z Á M Ě R

pronajmout pozemek parc. č. 745/1, k. ú. Malá Strana, obec Praha

doba nájmu: pět let ode dne účinnosti smlouvy, s možností prodloužení jedenkrát o pět let (opce)

nájemné: minimálně ve výši 47.500 Kč/měsíc, s valorizací prvně v roce následujícím po roce, v němž bude uzavřena nájemní smlouva

za podmínky přednostního uzavření nájemní smlouvy s tím zájemcem, který po celou dobu nájmu bude na své náklady zároveň provozovat v nejbližším okolí předmětného pozemku bezplatně WC pro veřejnost


Upozorňujeme, že se nejedná o veřejnou soutěž ve smyslu § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.Podrobnosti:

Související dokumenty:

Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz