Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr prodeje pozemku č. parc. 562 o výměře 430 m2, v k. ú. Malá Strana, obec Praha

Lokalita: Malá Strana
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 430m2
Pořadové číslo: Z 17/2021
Datum zveřejnění: 26.4.2021 - 21. 5. 2021

Popis:
Z Á M Ě R

prodeje pozemku č. parc. 562 o výměře 430 m2, v k. ú. Malá Strana, obec Praha vlastníkovi sousední nemovitosti zejména za dále stanovených podmínek:

• cena je tímto záměrem stanovena a zájemcem bude nabídnuta minimálně ve výši stanovené znaleckým posudkem č. 02-363/2021 ze dne 23.03.2021 jako tržní hodnota v částce 21.500.000 Kč a

• nabyvatel pozemku bude povinen bez zbytečného odkladu po nabytí vlastnického práva zahájit kroky vedoucí k tomu, aby byla opravena návodní stěna mezi pozemky č. parc. 563/1 a č. parc. 562, oba v k.ú. Malá Strana, obec Praha, opravy zahájí nejpozději do 12 měsíců od nabytí vlastnického práva, jinak má MČ Praha 1 právo do kupní smlouvy odstoupit a

• každý jiný nabyvatel než vlastník pozemku č. parc. 569 v k.ú. Malá Strana, obec Praha zajistí nejpozději do 18 měsíců od nabytí vlastnického práva ve spolupráci se zástupci Ochranné služby P ČR a zástupci Diplomatického protokolu realizaci takových opatření, aby byla respektována ochrana cizího území ve smyslu Vídeňské úmluvy, jinak má MČ Praha 1 právo do kupní smlouvy odstoupit


Podrobnosti:
Tento adresný záměr nevylučuje právo třetích osob se do tohoto zveřejněného záměru přihlásit.
Přihláška do záměru bude podána v českém jazyce, v uzavřené obálce s nápisem „NEOTEVÍRAT“, označená pořadovým číslem uvedeným v záhlaví tohoto záměru a adresným označením zájemce.

Související dokumenty:
 17.2021.pdf

 UZ21_0249.pdf

 situační plán 562 s vyznačením vlastnických vztahů.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz