Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr prodeje pozemku č. parc. 563/2 o výměře 13 m2, v k. ú. Malá Strana, obec Praha

Lokalita: Malá Strana
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 13m2
Pořadové číslo: Z 16/2021
Datum zveřejnění: 26.4.2021 - 21.5.2021

Popis:
Z Á M Ě R

prodeje pozemku č. parc. 563/2 o výměře 13 m2, v k. ú. Malá Strana, obec Praha vlastníkovi sousední nemovitosti z důvodu narovnání faktických a právních vztahů v lokalitě (jedná se o zbytný nemovitý majetek MČ Praha 1 nevyužitelný), min. za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 04-365/2021 ze dne 23.03.2021 tržní hodnotou na částku 728.000 Kč


Podrobnosti:
Tento adresný záměr nevylučuje právo třetích osob se do tohoto zveřejněného záměru přihlásit.
Přihláška do záměru bude podána v českém jazyce, v uzavřené obálce s nápisem „NEOTEVÍRAT“, označená pořadovým číslem uvedeným v záhlaví tohoto záměru a adresným označením zájemce.

Související dokumenty:
 UZ21_0248 (563.2).pdf

 situační plán 563.2 s vyznačením vlastnických vztahů.pdf

 16.2021.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz