Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

záměr pronájmu části č. parc. 2070/2, NM

Lokalita: Nové Město, Praha 1
Schválený nájem: 29,00 
Plocha: m2
Pořadové číslo: Z 23/2022
Datum zveřejnění: 24.5.2022-9.6.2022

Popis:
Městská část Praha 1

se sídlem Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 – Nové Město
oznamuje
v souladu s § 36 zákona č. 131/2000 Sb. zákona o hlavním městě Praze a v návaznosti na rozhodnutí Rady MČ Praha 1 č. UR22_0610
ze dne 10. května 2022

svůj

Z Á M Ě R

uzavřít smlouvu o nájmu části pozemku č. parc. 2070/2, v katastrálním území Nové Město, obec Praha vyznačené v příloze tohoto usnesení pro Společenství vlastníků Štěpánská 53, 57 Praha 1, IČ: 080 67 821, se sídlem Štěpánská 630/57, Nové Město, 110 00 Praha 1 zejména za dále uvedených podmínek:
• účel pronájmu: zřízení staveniště a stavba lešení z důvodu rekonstrukce zásadně narušené části dvorní fasády domu čp. 630 v havarijním stavu
• doba pronájmu: 16. června 2022 až 30. června 2022
• stavba lešení na dotčené části pozemku a zřízení staveniště se povoluje s tím, že při stavbě lešení ani při provádění obnovy fasády nesmí být omezen vjezd ani vstup do objektu garáží na pozemku č. parc. 2070/8, k. ú. Nové Město, obec Praha a zahájení stavebních prací bude nejméně tři dny předem oznámeno osobě odpovědné za provoz objektu garáží
• výše nájemného: 1 Kč/den


Podrobnosti:

Související dokumenty:
 23.2022.pdf

 UR22_0610.pdf

 UR22_0610_priloha.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz