Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Karoliny Světlé 17, č. p. 1035 (MČ Praha 1 id. 1/2 nemovitosti)
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 137m2
Pořadové číslo: poř. č. 28/2-3/2022/Z
Datum zveřejnění: 17.02.2022 - 18.03.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru v 1. nadzemním a 1. podzemním podlaží domu, celková výměra cca 137 m2, kolaudovaný stav: restaurace, účel nájmu: restaurace, minimální nájemné ve výši 31.000 Kč/měsíc, nájemní smlouva na dobu neurčitou, podmínka složení kauce ve výši 31.000 Kč a podmínka zachování charakteru provozovny, jako je stávající restaurace U Rotundy, včetně jejího genia loci

Městská část Praha 1 bude posuzovat jen nabídky, které budou zaručeny složenou vratnou kaucí ve výši 31.000 Kč a prohlášením navrhovatele, že souhlasí s paušální náhradou škody ve výši 31.000 Kč pro případ, že po akceptaci nabídky ze strany městské části nedojde do 30 dnů k podpisu nájemní smlouvy ze strany navrhovatele

(usnesení číslo UR22_0152 ze dne 08.02.2022)

Prohlídky uvedeného prostoru není možné zajistit, neboť je v užívání původním nájemcem.

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800,
variabilní symbol: 8110352201, specifický symbol IČ

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 21.03.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Karoliny Světlé 17.pdf

 Prohlášení navrhovatele do záměru VZOR.pdf

 Karoliny Svetle_1035_17_planek.jpg

 Karoliny Světlé 1035-17-NP 101_specifikace.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz