Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr prodloužit dobu výpůjčky dle smlouvy č. CES: 2021/0738 do 31. 12. 2023

Lokalita: Malá Strana, Praha 1
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: m2
Pořadové číslo: Z 10/2023
Datum zveřejnění: 7.3.2023 - 23.3.2023

Popis:
Z Á M Ě R
prodloužit dobu výpůjčky dle smlouvy č. CES: 2021/0738 na dobu do 31. 12. 2023 s tím, že dojde mimo jiné k dílčím změnám v obsahu smlouvy zejm. takto:
• vypůjčitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu přenechat ani část předmětu výpůjčky do užívání třetí osobě, to neplatí, pokud nejde o přenechání částí předmětu výpůjčky v souhrnu na dobu delší než 2 dny měsíčně (vypůjčitel je povinen vždy předem oznámit i dobu kratší 2 dny); provoz bistra v předmětu výpůjčky přenechat třetí osobě není možné

• v případě úplatného užívání třetí osobou je vypůjčitel povinen převést vždy do posledního dne kalendářního měsíce, v němž k takovému užívání dojde, 30% vypůjčitelem sjednaného nájemného na účet MČ Praha 1

• základní smlouva č. CES: 2021/0738 včetně dodatku bude zveřejněna v Centrálním registru podpor

• s výhradou provozu kavárny budou veškeré finanční toky nezbytné pro zajištění provozu objektu Michnovského letohrádku ve smyslu uzavřené smlouvy č. CES: 2021/0738, v něm pořádaných dílen, workshopů, přednášek, konferencí, porad a dalších souvisejících aktivit prospěšných pro obyvatele Prahy 1 provozovaných zejm. ve smyslu čl. III. odst. 1 uzavřené smlouvy včetně souvisejících administrativních nákladů atp. realizovány bezhotovostně prostřednictvím zvlášť zřízeného transparentního účtu tak, aby bylo kdykoliv možné prokázat péči řádného hospodáře a plnění práv a povinností ve smyslu uzavřené smlouvy


Podrobnosti:
UPOZORNĚNÍ:
OD 7. 3. 2023 JE ZVEŘEJNĚN OPRAVENÝ ZÁMĚR, V PŮBVODNÍM BYLA CHYBA V PSANÍ. ZA NEPŘÍJEMNOST SE OMLOUVÁME.
ZÁMĚR BUDE ZVEŘEJNĚN V SOULADU S § 36 Z. Č. 131/2000 SB.
DEKUJEME.

Související dokumenty:
 UR23_0228.pdf

 10.2023 - opravený.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz